@havefun2gether
Office : 02 0390405 Hotline : 093 3594165
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)
 

ใบอนุญาต 11/09167

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศพม่า

 เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
 • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 •  
 • อัตราค่าบริการ
 •  

 

ประเภทวีซ่า

ค่าวีซ่าชำระสถานทูต

ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า

รวมค่าใช้จ่าย

วีซ่าท่องเที่ยว 

810 บาท

2,000 บาท

1,810 บาท

วีซ่าธุรกิจ

1,440 บาท

2,000 บาท

2,440 บาท

อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าสามารถดาวโหลดได้ที่นี่ อัตราค่าบริการวีซ่า 
(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 •  
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 •  
 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:00 น. โทรศัพท์: 0 2234 0278, 0 2637 9403 แฟกซ์ : 0 2236 6898
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30-11:30 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 11:00-12:00 น. และ 15:00-16:00 น
 •  
 • หมายเหตุ
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

HAVE FUN TOGETHER CO.,LTD.

บ้านเลขที่ 118/149 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์66/1 หมู่ที่8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540


@havefun2gether
Office : 02 0390405
Hotline : 093 3594165
เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ


© 2022 HAVE FUN TOGETHER CO.,LTD. All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call